Advokatfirman Centra AB


VÅRA BROTTMÅLSADVOKATER
FÖRETRÄDER DIG SOM ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centras försvarsadvokater är verksamma inom hela Stockholm

Advokatfirman Centra är en advokatbyrå med särskilt fokus på brottmål. Vi åtar oss uppdrag som brottmålsadvokat över hela Sverige och har säte i centrala Stockholm. Det är av stor vikt att du önskar en advokat så fort du blir kallad till förhör hos polisen. En brottmålsadvokat har en ensidig lojalitetsplikt till dig som klient och ser till att dina rättigheter tillvaratas under hela processen. Du har möjlighet att begära att rätten förordnar en försvarare som du önskar.


Huvudregeln är att det är staten som står för kostnaderna för den offentliga försvararen. Det innebär att du som klient inte behöver betala något arvode till Advokatfirman Centra, om du önskar en försvarsadvokat från vår byrå. Däremot kan du behöva betala tillbaka delar av brottmålsadvokatens kostnader till staten, om du har en hög inkomst. Advokatfirman Centra står alltid på klientens sida. Försvarsadvokatens roll är att enbart företräda klienten, till skillnad från åklagaren som har en skyldighet att vara allsidig och saklig. En försvarsadvokat bör och ska, enbart företräda sin klients intressen.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

VI ÄR EN STOCKHOLMSBASERAD ADVOKATBYRÅ VERKSAMMA INOM BROTTMÅL

Advokatfirman Centra är en byrå som är specialiserad på brottmål i Stockholm. Våra jurister har lång erfarenhet att företräda klienter som är misstänkta för brott.  Den som önskar en försvarsadvokat från Advokatfirman Centra kan vara säker på att vederbörande företräds av en advokat med en gedigen erfarenhet av att försvara klienter inom brottmål.


Erfarenhet har stor betydelse i brottmål, en erfaren jurist lär sig vilka invändningar som domstolen brukar tillmäta betydelse och hur man på bästa sätt kan åberopa bevisning till klientens fördel. Det är åklagaren som har bevisbördan i ett brottmål.


Det betyder att det är åklagarens uppgift att bevisa att en person har begått ett brott, inte den tilltalades skyldighet att bevisa att den är oskyldig. Oskyldighetspresumtionen är central i svensk straffrätt.

När Advokatfirman Centras advokater företräder en klient i ett brottmål i Stockholm så vidtar vi alla tänkbara utredningsåtgärder för att kunna företräda klienten på bästa tänkbara sätt. Vi ser till att klienten blir lyssnad på under hela rättsprocessen och presenterar bevisning som styrker klientens berättelse. Vår främsta uppgift är att garantera att klienten får en rättvis rättegång, vilket även framgår av Europakonventionen om de mänskliga rättigheter.


VI FÖRETRÄDER ÄVEN DIG SOM ÄR UTSATT FÖR BROTT

Advokatfirman Centra förordnas som offentlig försvarare i Stockholm men även i andra delar av landet. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokat oavsett var i Stockholm du bor. Vi företräder även dig som är utsatt för brott. Vid allvarligare brott, såsom våldsbrott och sexualbrott, har brottsoffret ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som har till uppgift att företräda brottsoffrets intressen under hela rättsprocessen. Du har möjlighet att önska en jurist från Advokatfirman Centra som ditt målsägandebiträde. Vi biträder då åtalet och för din skadeståndstalan i domstol.


Kontakta oss Ifall du är misstänkt för brott, eller utsatts för brott.  Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Du är också välkommen att boka in ett möte på vårt kontor på Scheelegatan 5 i Stockholm. Advokatfirmans Centras kontor ligger drygt 100 meter i från Stockholms Tingsrätt.


VEM HAR RÄTT TILL EN OFFENTLIG FÖRSVARARE?

Rätten att företrädas av en försvarsadvokat är lagstadgad. Om du är anhållen eller häktad ska en brottmålsadvokat förordnas för dig, om du begär det. Även om du inte är anhållen eller häktad har du rätt till en advokat, om du begär det och du är misstänkt för ett brott som ger som lägst sex månaders fängelse. Därutöver och oavsett om du begär en brottmålsadvokat eller inte och oavsett om du vill företrädas av en brottmålsadvokat eller inte, ska en offentlig försvarare förordnas i följande situationer;

  • Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad ditt mål rör.

  • Om domstolen anser att du är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet om domstolen anser att en försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening.

STATEN STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR DEN OFFENTLIGE FÖRSVARAREN

Det är många som undrar vem som betalar arvodet för en försvarsadvokat. Huvudregeln är att det är staten som ersätter den offentliga försvararen. En tilltalad som blir dömd kan dock få betala tillbaka hela eller delar av kostnaden för sin försvarsadvokat till staten om denne har hög inkomst.

Medarbetare soffa

BEVISBÖRDAN I BROTTMÅL

Det råder höga beviskrav i svenska domstolar. Det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort det som åklagaren påstår, för att den tilltalade ska kunna bli dömd för brott. Det innebär att åklagaren måste ha stark bevisning för att en fällande dom ska kunna komma till stånd. Om ord står mot ord och det inte finns någon annan bevisning, så behövas oftast stödbevisning för en fällande dom i brottmål.


Advokatfirman Centras medarbetare har djup kunskap i bevisvärdering i brottmål. Vi lägger ner mycket tid på att granska den bevisning som åklagaren lägger fram och föra vår klients talan på bästa sätt.

shutterstock_272803703 (2)

ÖNSKA Ett ombud DU HAR FÖRTROENDE FÖR

Det är viktigt att du känner förtroende för din försvarsadvokat. Försvarsadvokaten har en helt central roll i att företräda dig i brottmålsprocessen och det är viktigt att du känner tillit till den person du vill ska företräda dig. Advokatfirman Centra anstränger oss för att förstå den enskilde klientens situation i syfte att kunna företräda honom eller henne på bästa sätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Ja, du är varmt välkommen att ringa eller mejla oss för inledande gratis rådgivning.